Podmínky služeb

Podmínky využívání služeb serveru Fetise.cz

1. Fetise.cz je inzertní server provozovaný společnosti Magic store s.r.o., identifikační číslo: 06845851 dále jen Provozovatel.

V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke společnosti Magic store s.r.o., identifikační číslo: 06845851 spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Server umožňuje za 10% provizi zveřejňovat nabídky zboží a bezplatně vyhledávat nabídky zboží, služby a jiného zboží soukromých osob a podnikatelských subjektů starších 18 let, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Do ceny vašeho Zboží proto připočtěte navíc poštovné +79 Kč, které vám po prodeji bude odečteno společně s provizí. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Prodávající je možné ověřit uhrazením poštovného a prvního bezplatného odeslání inzerovaného zboží.

Na inzertním serveru Fetise.cz je zakázána inzerce:
• Nelegálních nebo odcizených předmětů

Při vložení nabídky od prodávajících jsou vyžadovány následující údaje
• Kontaktní údaje a bankovní spojení pro platby
Na serveru je zakázáno inzerovat nic neříkající bude smazán. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3. Veškeré služby Fetise.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů 10% provizí.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, dle uvážení provozovatele nebo bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Fetise.cz a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát, který dle jeho uvážení nesplňuje tyto podmínky nebo pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu a nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

6. Vložený inzerát bude zveřejněn na dobu neurčitou do prodeje nebo do smazání buď prodávajících nebo provozovatelem.

7. Prodávající může své inzeráty jak editovat tak i smazat.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Provozovatel pouze umožňuje Prodávajícímu vystavit Zboží a Zákazníkovi Zboží koupit, a to prostřednictvím Serveru – automatizovaného souboru hardware a software. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za vady Zboží, ani za zdravotní a hygienickou nezávadnost Zboží. Odpovědnost za dodání, převzetí Zboží a zaplacení ceny Zboží nese plně Prodávající a Zákazník. S ohledem na skutečnost, že se jedná o použité Zboží, nese Zákazník odpovědnost za své zdraví při nakládání se Zbožím a je povinen nakládat s ním tak, aby svoje zdraví neohrozil (zejména nekonzumovat, neolizovat, neumožnit kontakt se sliznicemi, především pohlavními orgány apod.).

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Fetise.cz ani za způsob jakým služby Fetise.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Fetise.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Fetise.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

13. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

14. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu neurčitou a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.

15. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

16. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Fetise.cz neručí v žádném případě za jakákoliv veškerá případná rizika, která by při využívání služby Fetise.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

17. Pokud uživatel provádí něco v rozporu s našimi podmínkami, může být blokován. Doba zablokování se odvíjí od závažnosti porušení a vaší předchozí aktivitu.

18. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

19. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran.

20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Zpracování osobních údajů

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru a Mobilní aplikace Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru a Mobilní aplikace, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které Fetise.cz nabízí.

6. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.

V Praze dne 20. 9. 2023

 

Sdílet: